• Tiếng Việt
  • English
Vệ sỹ Đà Nẵng
Vệ sỹ Thành long bảo vệ Đêm ca nhạc
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng, cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ và vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng, dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Security Services

Traning

Nội dung huấn luyện nhân viên bảo vệ

Các nội dung huấn luyện Nghiệp vụ Bảo vệ

STT

Nội dung huấn luyện

Đơn vị phụ trách huấn luyện

Nơi huấn luyện

1

Qui chế Vệ sỹ Thành Long
tại Đà Nẵng

Phòng HCNS Thành Long

Phòng HL Thành Long

2

Điều Lệnh Nhân viên -Mệnh
lệnh của một chỉ huy Mục tiêu

Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

3

Điều khoản kỷ luật

Phòng HCNS Thành Long

Phòng HL Thành Long

4

Nghiệp vụ giám sát

Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

5

Những vấn đề cơ bản trong
công tác bảo vệ chuyên nghiệp

TT Huấn luyện
Nghiệp vụ CS – CA Đà Nẵng

Phòng HL Thành Long

6

Tổng quan về Pháp luật

Phòng HCNS Thành Long

Phòng HL Thành Long

7

Nghiệp vụ tổng thể

Phòng PV 28

Phòng HL Thành Long

8

Nghiệp vụ Bảo vệ chuyên sâu
về các loại hình Mục tiêu bảo vệ

Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

9

Nghiệp vụ PCCC

Cảnh sát PCCC

Trụ sở CA PCCC

10

Sơ cấp cứu

Cảnh sát PCCC

Trụ sở CA PCCC

11

Điều lệnh đội ngũ - Võ thuật

Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

12

Sử dụng Công cụ hỗ trợ

Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long


-  Lập văn bản, báo cáo, biên bản.
-  Võ thuật, thể lực (giai đoại cơ bản, giai đoạn chuyên sâu).
-  Sơ cấp cứu (cơ bản – nâng cao – chuyên sâu).
-  Phòng cháy chữa cháy.

VỆ SỸ THÀNH LONG
CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Tại Đà Nẵng: 0511 3 700 833
Tại Quảng Nam: 0510.3.702.888
Tại Quảng Ngãi: 055 858 1818
HOTLINE: 0903 538 778

Partners