• Tiếng Việt
  • English
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Đà Nẵng Quảng Nam quảng ngãi và Huế
Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng - Dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ tại Đà Nẵng - công ty bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng
Công ty bảo vệ - đội ngũ quản lý bảo vệ
Công ty bảo vệ - khen thưởng dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng
Công ty bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng

Dịch vụ Bảo vệ

Tin tức & Sự kiện

Thừa Thiên Huế tăng cường bảo vệ an ninh TTXH

 Năm 2020, giảm 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự

Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 (Chương trình PCTP).

Mục tiêu đề ra trong Kế hoạch 148/KH-UBND của UBND tỉnh là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong chấp hành pháp luật, xây dựng xã hội văn minh, trật tự an toàn và thân thiện; hoàn thiện hệ thống chính sách và tiếp thu có chọn lọc tính tích cực của các hương ước, quy tắc của cộng đồng dân cư trong phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là kéo giảm các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, Kế hoạch đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm; giảm từ 15% - 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện và giảm từ 5 - 7% tội phạm xâm hại trẻ em.Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; tăng 5% - 10% tỉ lệ khởi tố điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng trên tổng số vụ việc được phát hiện; tăng 5 - 10% số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ. Ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù…

Định hướng đến năm 2030 là thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, duy trì các mục tiêu đạt được trong giai đoạn trước để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Tiến tới, xây dựng một xã hội trật tự, văn minh, mọi công dân có ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ pháp luật, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm.

VỆ SỸ THÀNH LONG
CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Tại Đà Nẵng: 0236 3 700 833
Tại Quảng Nam: 0235.3.702.888
Tại Quảng Ngãi: 0255 858 1818
HOTLINE: 0903 538 778

Đối tác